Veelgestelde vragen

De Buitenplaats

Op de Buitenplaats worden diverse projecten gerealiseerd. Een deel van het Kloostercomplex wordt gesloopt en nieuw opgebouwd en een deel wordt gerenoveerd. De naastgelegen wasserij en de bijgebouwen worden gerestaureerd en de buitenruimte wordt aangepakt. In z’n geheel biedt de Buitenplaats in de toekomst plek voor maximaal 185 wooneenheden. Dit betreft de 11 bosvilla’s, 50 WLZ-eenheden in het klooster (via zorgverlener Stichting Marente), circa 125 in diverse segmenten nieuwbouwwoningen met gemeenschappelijke ruimten en diverse maatschappelijke en commerciële ruimten.

Bestaande bijgebouwen, zoals de Orangerie, Tuinmanswoning, het Hans & Grietje gebouw, de Hooischuur en de Stal, worden gerestaureerd. Bovendien worden (grote) delen van het terrein opgeknapt en waar nodig opnieuw ingericht, inclusief de inpassing van extra parkeervoorzieningen om daarmee aan te sluiten bij de gebruikssituatie bij oplevering van alle deelprojecten.

Deze (her)ontwikkeling wordt gefaseerd uitgevoerd. Naar verwachting worden de laatste werkzaamheden eind 2027 afgerond. De diverse deelplannen zijn volop in ontwikkeling, de planning zal daarom met enige regelmaat geactualiseerd worden en kenbaar gemaakt op de website: buitenplaatsbijdorp.nl.

De 11 bosvilla’s zijn onderdeel van meerdere (nieuw)bouwplannen op Buitenplaats Bijdorp.

Neen, u bent gebruiker daar het project Bosvilla’s Bijdorp gelegen is op de Buitenplaats Bijdorp. Als bewoner van een bosvilla maakt u ook onderdeel uit van de Buitenplaats en kunt u straks gebruik maken van de voorzieningen zoals het groen in het Parkbos, het wandelpad en de speelvoorzieningen, de parkeerplaatsen e.d.. De Buitenplaats als geheel, met uitzondering van het deel rondom de bosvilla’s, wordt onderhouden door de erfpachter. U bent als koper wel voor een elfde deel mede-eigenaar van het gebied rondom de bosvilla’s (mandelig gebied genoemd).

Een deel van de kosten voor het onderhoud van de Buitenplaats wordt verdeeld over alle gebruikers. Kopers van een bosvilla zijn ook gebruiker van de Buitenplaats en betalen een (kleine) jaarlijkse bijdrage. Bij de start verkoop zal de bijdrage als raming bekend zijn.  

Het mandelig gebied van de 11 bosvilla’s wordt aan de koper uitgegeven. Het mandelig gebied maakt onderdeel uit van Buitenplaats Bijdorp. Om het beeld en de kwaliteit te kunnen waarborgen, zal door kopers moeten worden voldaan aan afspraken zoals deze nader gedefinieerd worden in de notariële documentatie. De kopers van de bosvilla’s zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het mandelig gebied. Daar gelden gelijke voorwaarden aan de Buitenplaats zodat deze een geheel blijft.

Gedurende zonsopgang en zonsondergang is de Buitenplaats, met uitzondering van de privégebieden, openbaar toegankelijk. Als bewoner van Bosvilla’s Bijdorp bent uw tevens bewoner van de Buitenplaats, wat inhoudt dat u (en uw bezoek) te allen tijde gebruik kan maken van de Buitenplaats.

De Buitenplaats ligt midden in de natuur en biedt ruimte aan veel soorten vogels, vleermuizen en andere dieren. In het landschapsontwerp is veel aandacht voor flora & fauna. Zo worden er bijvoorbeeld, onder meer ook bij de bosvilla’s, voor mussen, de gierzwaluw en vleermuizen specifieke verblijfsplekken toegevoegd. Daarnaast wordt de uitstraling van kunstlicht beperkt door bijvoorbeeld te werken met lamellen boven het terras hetgeen goed is voor de vleermuizen. 

Bij de bouw van de bosvilla’s worden zoveel als mogelijk ecologische bouwmaterialen toegepast. In het ontwerp is hier ook veel aandacht aan besteed zoals het dak van de bosvilla’s dat in riet uitgevoerd wordt en een deel van de gevel met hout bekleed.

Wadi’s zijn natuurlijke wateropvangplaatsen bij hevige regenval. Een wadi zal na een regenbui ook snel weer droogvallen. De landschapsarchitect heeft een bij de bosvilla’s passend ontwerp gemaakt.

Planning

De planning nu is dat in de zomer van dit jaar de verkoop van start kan gaan.

Het streven is om in het 1e kwartaal van 2025 de realisatie van Bosvilla’s Bijdorp op te kunnen starten. Na sluitingsdatum van de verkoopfase kan de prognose planning gemaakt worden. De start van de bouw wordt definitief gepland als 9 van de 11 bosvilla’s verkocht zijn.

We verwachten een totale bouwtijd van ruim 1,5 jaar. Het idee nu is dat de woningen vanaf het 2e kwartaal 2026 opgeleverd kunnen worden. Uiteraard is de datum van oplevering van de bosvilla’s afhankelijk van de definitieve datum start bouw, voortgang van de aanleg van de nutsvoorzieningen. Kopers worden hierover zorgvuldig op de hoogte gehouden.

Juridisch

Er is sprake van een gescheiden koop-/aannemingsovereenkomst.  Als koper sluit u een koopcontract af met de erfpachter van de Buitenplaats, Huize Bijdorp Voorschoten BV, een dochteronderneming van investeringsmaatschappij De Vrije Blick Vastgoed.

De bouw van de Bosvilla’s wordt gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Bolton Bouw B.V. gevestigd te Woerden. Als koper van een Bosvilla sluit u met Bolton Bouw de aannemingsovereenkomst af.

De koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Elke koper van een bosvilla koopt een (onder)erfpachtrecht voor de woning én in het gemeenschappelijke deel. Door de notaris beschreven als een ‘mandelige zaak tot gemeenschappelijk nut’ voor elk van de bosvillapercelen.

Als koper wordt u ‘deelgenoot in de mandelige zaak’. De 11 deelgenoten tesamen regelen het beheer van de verschillende onderdelen. Het betreft hier onder meer het onderhoud en de instandhouding van de weg rondom de wadi, de wadi zelf, het aangelegde groen en de inrichting, de buurtschuur, riolering, verlichting en dergelijke.

De 11 deelgenoten vormen bij voorkeur een bestuur dat de taken en activiteiten kan (laten) uitvoeren volgens de beheerregeling van de mandelige zaak. Een en ander zoals beschreven in de notariële documenten, die op dit moment worden opgesteld en beschikbaar zijn bij de start van de verkoop.

Core Notariaat te Amsterdam (core-notariaat.com).

City Beats is de ontwikkelaar (citybeats.nl).

Bolton Bouw B.V. te Woerden (boltonbouw.nl).

Bolton Bouw begeleidt de kopers. Na aankoop krijgen de kopers een persoonlijk begeleider toegewezen.

Ja, op de woningen is de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw van toepassing. Dit is een officieel door de overheid erkend waarborgcertificaat, waarvan kopers bij levering van de woning een certificaat ontvangen. Dit beschermt u tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en voor bouwkundige gebreken na oplevering. Zie voor meer informatie de website: woningborg.nl.

Parkeren

Ja, alle 11 de bosvilla’s hebben een eigen oprit met 1 parkeerplek. Er worden ook extra parkeerplaatsen aangelegd aan de noordzijde van het klooster. In de parkeeraantallen is rekening gehouden met extra parkeerplaats voor bewoners en bezoekers van de bosvilla’s.

Bezoekers kunnen gebruik maken het algemene parkeerterrein van de Buitenplaats.

Laadvoorzieningen zullen optioneel aanboden worden (meerwerk optie). 

Bosvilla's

Bij aankoop van de bosvilla betaalt de koper (de erfpachter) een eenmalige vergoeding (afkoopsom) en verkrijgt daarmee het (onder)erfpachtrecht voor een periode van 30 jaar. Nadien wordt het (onder)erfpacht ‘om niet’ omgezet naar eigen grond.

Neen, we ronden momenteel het voorlopig ontwerp af en werken dan het definitief ontwerp uit. Dit inrichtingsplan zal bij de start van de verkoop definitief zijn.

De woningen voldoen aan BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en krijgen het energielabel A+++. De bosvilla’s worden voorzien van een bodemwarmtepomp / WKO-installatie (Warmte-Koude Opslag).

In basis is de woning al BENG. U kunt zonnepanelen toevoegen als meerwerk-optie. Als u na aankoop van de woning hiervoor kiest, worden er 14 panelen aangebracht waarmee de woning het energielabel A++++ krijgt.

Ja. Met de warmte uit de bodem wordt het vloerverwarmingssysteem, dat is aangebracht op de begane grond en verdiepingen van de woning, verwarmd. In de zomerperiode is er vrije koeling mogelijk. Hierbij worden de vloerverwarmingsleidingen door het bronwater gekoeld, waardoor de ruimtetemperatuur met een aantal graden zal dalen (geen airco, maar comfort koeling).

De warmtepomp zal zelfstandig schakelen tussen verwarmen en koelen. Het koelen is tevens noodzakelijk om de bodembron in balans te houden en de installatie efficiënt te laten functioneren. De badkamers worden niet gekoeld, omdat dit op de tegelvloer risico kan geven op condensatie en dus gevaar voor uitglijden. Als de installatie overschakelt op koelen, worden automatisch de groepen van de badkamers uitgeschakeld. In de badkamers wordt een elektrische handdoek radiator aangebracht als bijverwarming.

Woonwensen

De bosvilla’s worden niet standaard voorzien van een keuken. Bij oplevering van de woningen zijn wel de nodige aansluitpunten aanwezig voor het plaatsen van de keuken. Deze punten zijn aangegeven op de Koperstekeningen die vanaf het moment van start verkoop beschikbaar zijn.

U kunt in afstemming met de aannemer bepalen of u via hen een keuken laat plaatsen of dit zelf doet.

Voor het sanitair en tegelwerk is gekozen voor een luxe lijn van onze huisleverancier Intermat. In de sanitair brochure, die bij de start verkoop beschikbaar komt op de website, kunt u het aanbod bekijken. Na het vervallen van de opschortende voorwaarden wordt u uitgenodigd voor een afspraak in de showroom. De adviseurs van Intermat helpen u graag bij het naar uw wens inrichten/aanpassen van de badkamer en toiletruimten.

De badkamer en het toilet kunnen casco worden opgeleverd. De woning zelf kan niet casco worden opgeleverd.

De huisleverancier voor de woningen is Intermat (intermat.nl). Specifieke informatie is bij de start van de verkoop beschikbaar op de website. 

Momenteel wordt de meerwerk optielijst uitgewerkt met vaak voorkomende wensen binnen de woning. Deze zal voor de start van de verkoop beschikbaar zijn. Daarnaast zijn diverse indelingsvarianten mogelijk zoals voor/achter koken, het verplaatsen of laten vervallen van (niet constructieve) scheidingswanden en zolderindelingen. Deze wensen en mogelijkheden kunnen rondom en na het verkoopmoment individueel met de kopersbegeleider besproken worden.

Er zijn twee type uitbreidingsopties; 1. vergunning vrije opties en 2. vergunning-plichtige opties. Voor laatstgenoemde zal een procedure doorlopen moeten worden.

Vergunning vrije opties zijn onder andere:

  • Dakraam voorzijde
  • Extra woonruimte in de berging
  • Uitbouw achter zijde van 1,2 meter

Vergunning-plichtige opties zijn onder andere: 

  • Dakkap voorzijde
  • Erker voorzijde
  • Pv panelen aan de achterzijde